scsi: megaraid_sas: fix macro MEGASAS_IS_LOGICAL to avoid regression