meta-toolchain-pandora: Start to work on adding Qt4 support to SDK.
[openpandora.oe.git] / recipes / meta / meta-toolchain-pandora.bb
2010-06-18 David-John Willismeta-toolchain-pandora: Start to work on adding Qt4...
2010-06-05 David-John Willismeta-toolchain-pandora: Add recipe to build OpenPandora...